GEBRUIKSVOORWAARDEN

Ingangsdatum van deze online gebruiksvoorwaarden: 16 september 2015

 

Deze online gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op AdvancedHeartTherapies.com. Ze zijn niet van toepassing op Abbott-websites die geen link bevatten naar deze online gebruiksvoorwaarden en ook niet op websites van derden. Op uw gebruik van AdvancedHeartTherapies.com zijn deze online gebruiksvoorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van toepassing. Onverminderd uw rechten onder de toepasselijke wetgeving behoudt Abbott zich het recht voor om deze online gebruiksvoorwaarden te wijzigen in overeenstemming met technologische ontwikkelingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en goede zakelijke praktijken. Indien Abbott deze online gebruiksvoorwaarden wijzigt, zullen deze wijzigingen tot uiting komen in een bijgewerkte versie van deze online gebruiksvoorwaarden en zullen wij u informeren over dergelijke wijzigingen door de ingangsdatum boven aan deze online gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Door AdvancedHeartTherapies.com te openen of te gebruiken, bevestigt u dat u de huidige versie van deze online gebruiksvoorwaarden, die u kunt zien als u deze website opent, hebt gelezen, dat u ze begrijpt en dat u zich eraan zult houden. Als u het niet eens bent met deze online gebruiksvoorwaarden, of als u ontevreden bent over de Site, is uw enige en exclusieve rechtsmiddel het staken van het gebruik van de Site.

 

 

DISCLAIMERS

 

U erkent het volgende en gaat ermee akkoord: Hoewel wij ernaar streven om de meest recente ontwikkelingen ten aanzien van onze producten en diensten op de Site weer te geven, bieden we geen garanties voor de nauwkeurigheid, effectiviteit en geschiktheid van informatie die op de Site staat.  Iedere persoon neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn gebruik van AdvancedHeartTherapies.com en aanvaardt alle risico's die hieruit voortkomen. De informatie is aanwezig 'zoals ze is' en kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. Abbott behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande aankondiging toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan te brengen in de informatie op de Site. Abbott geeft geen garanties of waarborgen van enige aard ten aanzien van de informatie of inhoud die op de Site wordt geplaatst. Abbott wijst hierbij alle expliciete dan wel impliciete garanties of waarborgen af, ongeacht of deze door de wet of anderszins zijn gecreëerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom of conformiteit. Abbott is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, bijzondere (inclusief winstderving), gevolg- of incidentele schade die voortvloeit uit of verband houdt met het bestaan of het gebruik van de Site, en/of de informatie of inhoud die op de Site is geplaatst, ongeacht of Abbott op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Abbott is niet verantwoordelijk voor, en geeft geen enkele garantie ten aanzien van, de nauwkeurigheid, effectiviteit, tijdigheid en geschiktheid van enige informatie of inhoud die is verkregen van derden, met inbegrip van hyperlinks naar of van websites van derden. Dergelijke informatie dient dan ook te worden beschouwd als dubieus en niet goedgekeurd door Abbott.

 

 

UW GEBRUIK

 

U begrijpt, erkent en gaat akkoord met het volgende: Door de Site te gebruiken, bevestigt u dat u onze elektronische informatie die op de Site of op een van onze servers is geplaatst niet zult onderbreken of onderscheppen. U gaat er ook mee akkoord dat u niet zult proberen beveiligingsfuncties van AdvancedHeartTherapies.com te omzeilen en dat u zich zult houden aan alle toepasselijke lokale, regionale, landelijke en internationale wetten, regels en regelingen. U verleent Abbott het recht om alle inhoud die u uploadt of anderszins verstuurt naar AdvancedHeartTherapies.com te gebruiken, in overeenstemming met deze online gebruiksvoorwaarden, op alle door Abbott gekozen manieren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het kopiëren, het weergeven, het uitvoeren of het publiceren ervan in enig formaat, het wijzigen ervan, de opname ervan in ander materiaal of het maken van een afgeleid werk op basis ervan. Voor zover dit is toegestaan door toepasselijke wetgeving doet u afstand van alle morele rechten die u eventueel hebt ten aanzien van door u geüploade of anderszins naar de Site verstuurde informatie (indien van toepassing). Behalve zoals uitdrukkelijk van tevoren is vermeld en overeengekomen met Abbott zal er geen vertrouwelijke relatie worden opgebouwd indien een gebruiker van AdvancedHeartTherapies.com mondelinge, schriftelijke of elektronische communicatie voert met Abbott (zoals feedback, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, etc.). Abbott zal op de Site vergaarde persoonsgegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) verkrijgen, gebruiken en onderhouden op een manier die in overeenstemming is met het privacy- en cookiebeleid van AdvancedHeartTherapies.com. Anderszins zullen dergelijke communicatie en daarbij verstrekte informatie worden beschouwd als niet-vertrouwelijk, en zal het Abbott vrij staan om dergelijke informatie te reproduceren, te publiceren of op een andere manier te gebruiken voor elk doeleinde, waaronder, zonder beperkingen, onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, gebruik of verkoop van producten waarin dergelijke informatie is verwerkt. Degene die informatie naar Abbott verstuurt, is volledig verantwoordelijk voor de inhoud ervan, met inbegrip van het waarheidsgehalte, de juistheid en het niet schenden van eigendoms- en privacyrechten van enige andere persoon.

 

 

ETIKETTERING VAN PRODUCTEN

 

Productnamen, -beschrijvingen en -etiketten die op AdvancedHeartTherapies.com worden getoond, kunnen afkomstig zijn uit Amerika of een ander land dat niet uw land van vestiging is.  Het is mogelijk dat producten niet beschikbaar zijn in alle landen of dat ze beschikbaar zijn onder een andere merknaam, in andere hoeveelheden of voor andere indicaties.  Behalve zoals uitdrukkelijk wordt vermeld en vooraf is overeengekomen met Abbott zijn er via de Site geen directeuren, medewerkers, agenten of vertegenwoordigers van Abbott, haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven betrokken bij medische advisering, diagnose, behandeling of andere medische dienstverlening die op enige manier een arts-patiëntrelatie creëert. Er kan geen gebruik worden gemaakt van handelsmerken, handelsnamen, handelsrecht en producten op de Site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Abbott, behalve om het product of de diensten van het bedrijf te identificeren.

 

 

PRIVACY EN BEVEILIGING

 

Abbott doet er alles aan om uw privacy online te beschermen. We begrijpen hoe belangrijk privacy is voor onze klanten en bezoekers van de Site. Op ons gebruik van persoonsgegevens is ons privacy- en cookiebeleid van toepassing en door de Site te openen en te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan dat privacy- en cookiebeleid. U erkent en gaat ermee akkoord dat als u uw persoonsgegevens naar de websites van Abbott stuurt, Abbott weliswaar beveiligingsmaatregelen heeft om onbevoegde toegang of interceptie te voorkomen, maar de veiligheid niet absoluut wordt gegarandeerd. Elke gebruiker van de Site is verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van zijn of haar wachtwoord.

 

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

Abbott aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de materialen, informatie en meningen die worden gegeven of geplaatst op of die anderszins beschikbaar zijn op de Site.  Als u zich baseert op deze materialen, informatie en meningen, gebeurt dat geheel op eigen risico. Abbott wijst alle aansprakelijkheid voor letsel of schade als gevolg van het gebruik van AdvancedHeartTherapies.com, of de inhoud daarvan, af. U aanvaardt dat u, ongeacht enige andersluidende toepasselijke wetgeving, geen schadeclaim of rechtsvordering kunt indienen die voortkomt uit of verband houdt met de Site of deze online gebruiksvoorwaarden als er meer dan een (1) jaar is verstreken sinds het ontstaan van een dergelijke schadeclaim of rechtsvordering.

 

 

ALGEMEEN

 

U stemt ermee in dat al hetgeen dat tussen ons is overeengekomen uitsluitend wordt weergegeven in deze online gebruiksvoorwaarden en het privacy- en cookiebeleid. AdvancedHeartTherapies.com is gecreëerd en wordt geëxploiteerd onder Belgisch recht. De voorwaarden in deze online gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht, voor zover toepasselijke dwingende wetgeving, zoals wetten ter bescherming van consumenten die op u van toepassing zijn, niet prevaleert boven het Belgisch recht. Indien een bevoegde rechtbank beslist dat enige bepaling van deze online gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar is, stemt u ermee in dat de andere bepalingen van deze online gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven.

 

©2016 Abbott. Alle rechten voorbehouden. 9-NL-8-5404-07 04-2016

U staat op het punt AdvancedHeartTherapies.com te verlaten

U verlaat nu AdvancedHeartTherapies.com. Abbott is niet verantwoordelijk voor enige inhoud gepubliceerd op websites van derde partijen die u nu gaat openen. Abbott heeft de informatie op websites van derde partijen niet gecontroleerd of bevestigd.